eCestovné
príkazy

Modul komplexne zastrešuje workflow od vytvorenia príkazu na pracovnú cestu, cez jeho vyúčtovanie až po prenos údajov do dochádzky, organizačného kalendára poštového klienta a prenos vyúčtovania do miezd a účtovníctva. Cestovné príkazy podliehajú schvaľovaciemu procesu, ktorý môže mať niekoľko úrovní schválenia. Tieto úrovne je možné definovať osobitne pre domáci a zahraničný cestovný príkaz. Po ukončení pracovnej cesty má užívateľ možnosť editácie vyúčtovania, pričom systém automaticky vypočíta stravné a vreckové v zmysle platnej legislatívy a interných pravidiel spoločnosti platných v období trvania pracovnej cesty.
Vlastnosti modulu
 • Prehľadnosť a intuitívnosť.
 • Trvalá a nepretržitá dostupnosť cestovných príkazov v databáze s možnosťou filtrovania.
 • Automatické predvypĺňanie polí a zobrazovanie kalendára.
 • Databáza obcí a služobných vozidiel.
 • Automaticky generovaný rozpis ciest.
 • Zobrazovanie len relevantných polí.
 • Využívanie existujúcej databázy zamestnancov.
 • Evidencia spolucestujúcich, evidencia neobmedzeného počtu pracovných ciest, záloh v rôznych menách a spôsoboch ich poskytnutia.
 • Evidencia projektov, zákaziek, poznámok, ďalších dohodnutých podmienok pracovnej cesty.
 • Automatické odosielanie e-mailových notifikácií a poznámok, a to aj mimo firmu.
 • Cudzojazyčné užívateľské rozhranie.
 • Grafické zobrazenie histórie života cestovného príkazu aj jeho vyúčtovania.
 • Automatické sťahovanie kurzov zo stránky NBS. Zabezpečenie stiahnutia kurzov aj v prípade, že užívateľ nemá prístup k stránke NBS.
 • Hromadná tlač cestovných príkazov, vyúčtovania výdavkov do PDF a tlač zoznamu cestovných príkazov do XLSX.
 • Priebežné kontroly v zadávaní, reset pôvodného nastavenia v rozpise ciest.
 • Nezávislá a samostatná funkčnosť modulu.
 • Licencovanie postavené iba na počte užívateľov, ktorí chodia na služobné cesty.

Výhody modulu

Sprehľadnenie a zjednodušenie evidencie, spracovania a vyúčtovania CP

Viacúrovňové schvaľovanie CP a jeho vyúčtovania

Zápis služobnej cesty do organizačného kalendára zamestnanca

Notifikácie prostredníctvom e-mailu a SMS

Automatické počítanie cestovných náhrad podľa platnej legislatívy a špecifických pravidiel spoločnosti

Prenos pracovných ciest do dochádzky a vyúčtovania miezd