01 Požiadavka
pre HR

Požiadavka pre HR je jednoduchý formulár, prostredníctvom ktorého môže zamestnanec poslať akúkoľvek požiadavku na personálne oddelenie. Informáciu o jej priradení zodpovednému zamestnancovi, alebo o jej vybavení dostane prostredníctvom e-mailu či SMS správy.
Distribúcia výplatných pások umožňuje zamestnancom prístup k PDF verzii výplatných pások, ktoré si môžu prezrieť, uložiť, poslať na e-mail alebo vytlačiť. K dispozícii sú popri aktuálnej výplatnej páske aj všetky pásky minulých období.

02 Distribúcia
výplatných pások

03 Výsledky
pre bonus

Funkcionalita predstavuje priebežné sledovanie ukazovateľov ovplyvňujúcich mzdový bonus zamestnancov. Sprístupňuje informácie o stanovených ukazovateľoch alebo cieľoch pre spoločnosť, oddelenie či jednotlivca. Okrem stanovenej cieľovej hodnoty, po pripojení na externý systém (napr. riadenie výroby) alebo na základe iného spôsobu aktualizácie údajov, poskytuje informácie o aktuálnej hodnote ukazovateľov, percentuálnom plnení a nároku na mzdový bonus.
Zisťovanie záujmov, postojov a názorov zamestnancov umožňuje vytvoriť ľubovoľný počet ankiet s ľubovoľným počtom a typom otázok. Informácie o počte zapojených respondentov, ako aj priebežné a celkové výsledky, sú dostupné aj v grafickej forme.

04 Zisťovanie
záujmov zamestnancov

Výhody modulu

Zefektívnenie komunikácie s personálnym oddelením

Zjednodušenie procesu distribúcie výplatných pások

Automatické a transparentné informovanie zamestnancov o ukazovateľoch ovplyvňujúcich variabilnú zložku mzdy

Zjednodušenie procesu zisťovania záujmov, postojov a názorov zamestnancov